Behandling av information

Våra partners

Patientinformation

 

Syftet med behandling av personuppgifter

Boneprox behandlar digitala avidentifierade intraorala tandröntgenbilder för att analysera bentätheten i underkäken och på så sätt upptäcka patienter i riskzonen för fraktur. Bilderna analyseras med hjälp av Boneprox patenterade programvara. Programvaran kan kräva en manuell handpåläggning, men genom artificiell intelligens vill programvaran under tiden reducera mänskliga fel som kan uppstå med en manuell handpåläggning. Bilden kan därmed användas efter anonymisering för att utveckla tjänsten för att förhindra / minska mänskliga fel och därmed skapa bästa möjliga ram för de faktorer som kan påverka analysens resultat. Detta går under intresseavvägning som rättslig grund då en reduktion av fel väger tyngre för det aktuella ändamålet. 

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Boneprox  behandlar enbart en personlig intraoral tandröntgenbild som är avidentifierad. Detta innebär att Boneprox ej kan se identitet på ägaren av tandröntgenbilden.

 

Varför behandlar vi dessa uppgifter?

Det är nödvändigt att behandla ditt intraorala tandröntgenbilde för att utföra en bentäthetsanalys och förbättra tjänsten genom reduktion av mänskliga fel.

 

Utlämning av personuppgifter

Personuppgifterna kommer att skickas från tandläkarkliniken til Boneprox genom en säker portal för analys. Boneprox kommer inte att lämna information vidare utan samtycke från patient. Informationen vil under inga omständigheter bli utlämnad till länder utanför EU- / EES-området eller annan international organisation.

 

Rätten till insyn, korrigering, radering

Ägare av personuppgifterna har rätt till insyn, korrigering, radering dataportabilitet, kräva att behandlingen av personuppgifter ska begränsas och att motsätta sig vissa former av behandling. Ägaren av den personliga informationen kan ta kontakt med personuppgiftsansvarig verksamhet för att radera informationen (rätten att bli glömd).  Om ovanstående åtgärder önskas, kontakta personuppgiftsansvarig verksamhet (klinik där intraoral bildtagning genomfördes och skickades för analys).

 

Om informationen erhålls från andra än Boneprox eller personuppgiftsansvarig verksamhet

Boneprox hämtar all information från registrerade tandläkarkliniker efter att en undersökning av bentäthet ska utföras. Varje användare på tandkliniken har en personlig användare med tillgång via personligt lösenord, användarnamn och en tvåfaktors autentiseringsnyckel. Ingen annan än personuppgiftsansvarig verksamhet eller Boneprox/Boneprox underleverantör får komma åt personuppgifterna.

 

Nytt ändamål med personuppgifter

Om personuppgifter ska behandlas för annat ändamål än de samlades in, kommer informationsskyldigheten att återföras. Det innebär att Boneprox kommer att informera om vad det nya syftet är, samt ge delar av den ovanstående informationen på nytt.

 

Personuppgiftsansvarig/Personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsansvarig verksamhet är kliniken där intraoral bildtagning genomfördes och skickades för analys. Det är till denna verksamhet ägaren av personuppgifterna kan ta kontakt när det gäller rätten till insyn, korrigering, radering dataportabilitet, kräva att behandlingen av personuppgifter ska begränsas och för att motsätta sig vissa former av behandling.

 

Rätten att klaga

Ägaren av personuppgifterna har rätten att klaga till Datainspektionen om ägaren anser att behandlingen av personuppgifterna strider emot Datainspektionens föreskrifter.

 

Tjänstens begränsningar

Vår tjänst kan inte jämföras med eller liknas med en undersökning utförd av certifierade läkare eller att uppsöka sjukvård samt att tjänsten får under inga omständigheter användas istället för kontakt med, undersökning hos eller behandling av läkare eller annan certifierad person. Svaret du får kan med hög säkerhet ange om du inte är i riskzonen för benskörhet baserat på den insända tandröntgenbilden. Vårt svar är trots en hög grad av träffsäkerhet, formellt sätt ej klassat som ett diagnosverktyg och ställer därför ingen diagnos. Vid misstanke om benskörhet eller annan sjukdom bör alltid sjukvården kontaktas. Vid livsfara måste du omedelbart kontakta SOS-alarm, telefonnummer 112. Vid annat behov av sjukvård bör husläkare kontaktas eller din lokala akutmottagning.

 

Ansvar

Boneprox eller dess medarbetare kan aldrig ställas inför direkt eller indirekt ansvar för någon form av skada, långvariga men som direkt eller indirekt har varit en konsekvens av vår tjänst. Boneprox eller dess medarbetare kan aldrig ställas inför direkt eller indirekt ansvar för någon form av skada, långvariga men som direkt eller indirekt har varit en konsekvens av försenat eller uteblivet svar. Om du är av den uppfattningen att analysen du fått inte är tillfredsställande eller att analysen strider mot lagstiftning, föreskrifter, avtal eller etiska riktlinjer, ber vi dig kontakta Boneprox skriftligt via E-post eller brev.